TERMINIS I CONDICIONS

INFORMACIÓ PRÈVIA AL PROCÉS CONTRACTUAL

La present pàgina web, www.aurorasuport.org és propietat de l’Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (d’ara endavant L’Aurora – Grup de Suport), amb CIF número G06881056 i domicili social en C/Sant Llorenç, 23 de la localitat de Borriana (12530) de la província de CASTELLÓ (Espanya).

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Dit el que precedeix i en compliment del que estableix en el Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com en compliment del que estableix la normativa vigent procedim a donar complida informació dels extrems que s’indiquen a continuació:

 1. El responsable de tractament de les seues dades personals és:

   Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora –  Grup de Suport)

 C.I.F. G06881056

 C/Sant Llorenç, 23 – 12530 Borriana (Castelló).

 T. 686 17 96 35

 Pot posar-se en contacte amb el seu Delegat  de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic info@aurorasuport.org  

 1. Dades que es tracten, registre d’activitats de tractament i finalitat d’aquestes. En el que es refereix al tractament de les dades personals que ens faciliten, o qualssevol altres que s’originen conseqüència de l’execució del servei que ens encomanen, informar-los que s’incorporaran en el sistema de tractament de dades existent, sent la titularitat i responsabilitat de l’Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana, consentint de manera expressa el tractament d’aquestes dades personals de forma lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada per a:
  • Remetre-li informació que puga ser del seu interés.
  • Atendre les seues sol·licituds.
  • Sense perjudici de l’obligació d’acceptar la Newsletter, l’usuari dona el seu consentiment exprés per a rebre comunicacions electròniques de l’Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana.
  • Els menors de 18 anys sols podran utilitzar les webs sota la supervisió d’un pare o un tutor.

A aquests efectes, l’usuari pot facilitar les següents dades: nom i cognoms, correu electrònic o qualsevol altra dada que es requerisca en el formulari corresponent, així com la informació que es facilite en el missatge.

No prenem decisions automatitzades d’acord amb perfils, a excepció de la personalització de publicitat i la prevenció del frau en internet.

  • El termini de conservació de les dades personals és el temps necessari per a complir amb les obligacions legals relacionades amb la nostra activitat.
  • En cas de subscripció als butlletins de novetats el correu electrònic es conservarà fins que l’usuari es done de baixa.

La informació que recullen les nostres galetes també es conserva por un període màxim de 2 anys.

Base legal per al tractament de dades personals.

El tractament de les dades personals es basa en el consentiment informat obtingut de conformitat amb l’establert en la legislació donada en complimentar el check box que exigeix el lloc web.

CESSIÓ DE DADES PERSONALS

No se cedeixen dades personals a tercers.

DRETS DE L’USUARI

L’usuari en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, oposició, portabilitat i dret a no ser objecte de decisions individualitzades, dirigint-se com una sol·licitud escrita i signada, incloent-hi el seu nom, cognoms i fotocòpia del D.N.I. o altre document acreditatiu vàlid, a Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana a l’adreça de correu ordinari anteriorment indicada o al correu electrònic  info@aurorasuport.org 

 • L’exercici d’aquests drets és gratuït, a no ser que es formulen sol·licituds infundades o excessives, en aquest cas l’usuari assumirà el cost de tramitació de la sol·licitud.

També informar-lo que podrà dirigir-se a l’Autoritat de control competent per a presentar la reclamació que considere oportuna.

RECOLLIDA DE DADES A TRAVÉS DE DISPOSITIUS COM MÒBILS O TAULETA

Quan vosté descarrega o utilitza aplicacions creades per Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora –  Grup de Suport) o utilitza la seua pàgina web (www.aurorasuport.org) i sol·licita o consenteix serveis de localització, quan corresponga, podrem rebre informació sobre la seua localització i sobre el seu dispositiu mòbil o tauleta, incloent-hi un identificador únic d’aquest. Podrem fer servir aquesta informació per a proporcionar-li serveis basats en la seua localització com, per exemple, resultats de cerca i altre contingut personalitzat.

La majoria dels dispositius mòbils li permeten desactivar aquests serveis de localització.

MESURES DE SEGURETAT

Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractades i té així mateix implantats els mecanismes necessaris per a evitar en la mesura del possible els accessos no autoritzats, subtraccions, modificacions il·lícites i pèrdua de dades.

En el sentit exposat tractem les dades personals utilitzant encriptació a través de Certificats de Seguretat que codifica la informació proporcionada per l’usuari. Comptem amb sistemes de seguretat físics, electrònics i procedimentals en relació amb la recollida, emmagatzematge i divulgació d’informació personal de l’usuari.

 Els nostres procediments de seguretat impliquen que de vegades podem sol·licitar-li proves d’identitat abans de facilitar-li informació confidencial.

CONFIDENCIALITAT

En compliment de la normativa vigent, Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades de caràcter personal que l’usuari ens facilite durant la seua navegació per la present pàgina web i el seu deure de guardar-los de forma confidencial.

Les presents Condicions de venda regulen la relació de venda a distància entre Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, en especial, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Real Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Detallista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) es reserva el dret a realitzar les modificacions que considere oportunes, sense previ avís, en les Condicions Generals de Venda. Aquestes modificacions podran dur-se a terme, mitjançant el seu lloc web, per qualsevol forma admissible en dret i serà d’obligat compliment durant el temps en què es troben publicades a la web i fins que no siguen modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència de les presents Condicions Generals de Venda quan ho considere oportú, anunciant-les dins el termini i en les formes escaients.

Com a usuari o client declares expressament conéixer, entendre i acceptar les Condicions d’ús i aquestes Condicions Generals de Venda. Del mateix mode, declares ser major d’edat i tindre la capacitat jurídica i d’obra necessàries per a l’accés al lloc web www.aurorasuport.org i la contractació mitjançant aquests.

Per a adquirir els nostres productes pots dirigir-te a qualsevol dels apartats de productes de la mateixa web, seleccionar el producte que t’interessa, i especifica la quantitat que desitges comprar, incloure-la a la cistella de la compra,i pots continuar comprant o pots procedir a finalitzar la compra, des d’on se t’indicarà com abonar l’importe. La cistella de la compra s’actualitzarà a cada addició.

Si trobes alguna dificultat o tens algun dubte, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@aurorasuport.org

En cas que una referència no estiga disponible en el moment de la compra, t’informarem, si és possible, de la data en la qual s’espera la seua recepció, o et donarem la possibilitat de registrar la teua adreça de correu electrònic perquè t’avisem quan arribe. També pots contactar amb nosaltres en l’adreça de correu electrònic info@aurorasuport.org 

No és requisit imprescindible que et registres com a usuari del lloc web. Sí que ho és que òmpligues el formulari de “Dades de Facturació” i «Dades d’Enviament» per a poder comprar en línia. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) informa els usuaris que les dades personals recavades durant el procés de compra, seran introduïdes en un fitxer baix la seua responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades d’aquestes. Tanmateix, Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana – C/Sant Llorenç, 23 de la localitat de Borriana (12530) de la província de CASTELLÓ (Espanya). Mentre no ens comuniques el contrari, entendrem que les teues dades no han sigut modificades, que et compromets a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los amb la finalitat de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic, és imprescindible que durant el procés de compra t’identifiques amb un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores hàbils des de la finalització de la comanda no reps la confirmació, posa’t en contacte amb Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) mitjançant el correu electrònic info@aurorasuport.org   

Una volta tinga’m coneixement de què has rebut la teua comanda, es donarà per completada i rebràs automàticament la factura en el correu electrònic que hages proporcionat en el procés de compra.

OFERTA DE PRODUCTES I VIGÈNCIA

En cas que hi haja un producte en oferta, sempre s’indicarà junt amb les seus característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa d’aquesta.

En compliment de la normativa vigent, Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seues característiques i preus. No obstant això, Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) es reserva el dret a retirar, respondre o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seua pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquesta. Així, els productes oferits en cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Venda vigents en cada cas. Tanmateix, Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes mencionats.

CONDICIONS DE COMPRA I PREUS

Els nostres preus estan expressats en euros i inclouen l’IVA corresponent segons la norma vigent en cada moment, a excepció del producte CLAUS SOLIDÀRIES que no tenen IVA per considerar-se donatiu a l’Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport).

Els preus no inclouen el transport, els quals s’indiquen posteriorment en la factura.

Qualsevol variació sobre els preus de venda no s’aplicaran sobre les comandes ja confirmades, les quals conservaran els preus pactats en el moment de realització de la comanda.

La comanda no es prepararà fins que no es reba la confirmació de pagament de l’import corresponent. En el cas d’efectuar el pagament per mitjà de transferència bancària, la comanda no es prepararà fins que s’envie una còpia d’aquesta transferència bancària a info@aurorasuport.org 

DESPESES D’ENTREGA I TRANSPORT

Els preus dels articles no inclouen el transport, que es deurà seleccionar de manera explícita en la comanda, en els productes que disposen de la possibilitat de ser enviats. Per a conéixer les condicions i preus sobre el transport, tant per als enviaments, com per a les de devolucions, consulta les nostres tarifes en “Despeses d’enviament,

FORMES DE PAGAMENT I EXECUCIÓ DE LA COMANDA

El client podrà abonar l’import de la seua comanda optant per qualsevol de les següents maneres. Durant el procés de compra deurà indicar la seua selecció..

 • Targeta de crèdit: Mitjançant el sistema de pagament online de l’entitat bancària, sent aquesta, una plataforma segura.
 • PAYPAL: Mitjançant el sistema de pagament online de PAYPAL, sent aquesta una plataforma segura.
 • Transferència bancària: El client que esculla aquesta opció de pagament rebrà un correu  electrònic, una volta finalitzada la comanda, amb les dades bancàries necessàries per a abonar l’import de la comanda.

Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) es  compromet a preparar la comanda per a procedir al seu enviament dins dels 5 dies posteriors a la confirmació de pagament de la comanda. A aquests efectes, no són computables els dissabtes, diumenges, ni dies festius.

La disponibilitat dels productes oferits per Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) pot variar en funció de la demanda dels clients. Encara que Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) actualitza l’stock periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en eixe moment.

En cas de no execució per indisponibilitat, el client rebrà un correu electrònic informatiu i en un màxim de 30 dies li seran abonades les sumes pagades per la comanda anul·lada.

En cas de falta de disponibilitat, Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) podrà subministrar sense augment de preu, un producte de característiques semblants, que tinga la mateixa o superior qualitat.

Quan l’import d’una compra haguera sigut carregada fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del pagament. En eixe cas, les corresponents anotacions d’endeutament i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran amb la major brevetat.

No obstant això, si la compra s’haguera efectuat efectivament pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fora conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, s’haguera exigit indegudament l’anul·lació del corresponent pagament, aquell quedarà obligat davant d’Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d’aquesta anul·lació.

RECLAMACIONS

Qualsevol observació sobre la mercaderia rebuda ha de ser notificada en un termini de 10 dies des de la recepció de la mateixa a info@aurorasuport.org (Crear tenda@aurorasuport.org)?, indicant el nom complet del client que efectua la reclamació, el número o referència de comanda, i els detalls de la reclamació explicats de manera clara i concisa, a més a més, d’una direcció i telèfon de contacte.

Si el client desitja presentar una reclamació, la raó social d’Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) està situada en C/Sant Llorenç,23. de la localitat de Borriana (12530) de la província de CASTELLÓ (Espanya).

DEVOLUCIONS

Tal com es detalla a l’apartat anterior «Reclamacions» donada l’específica natura del producte subministrat per Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) no s’admeten devolucions excepte en els casos que es detallen a continuació:

 • Que la comanda subministrada per Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) no coincidisca amb el/els article/s i/o qualitats sol·licitades pel client a la seua comanda.
 •  
 • Que els articles rebuts es troben defectuosos o no compleixen amb les especificacions descrites a la web d’Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) www.aurorasuport.org
 • Per a procedir a la devolució en els casos anteriors és necessària la presentació de la factura de compra junt amb el material retornat.

Si el teu cas compleix les condicions descrites anteriorment, el procés de devolució serà realitzat mitjançant el “Procediment de devolució automàtic” que es descriu a continuació. Si el motiu de la teua necessitat de devolució no s’inclou en els suposats abans mencionats, et preguem contacte amb Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport), o bé per telèfon en el (+34) 686 17 96 35 o enviant un correu electrònic a info@aurorasuport.org (Crear tenda@aurorasuport.org)?, amb una breu descripció del teu motiu de devolució, tractarem el teu cas de manera individualitzada amb l’objectiu d’obtenir la teua màxima satisfacció.

En ningun cas s’acceptarà cap mercaderia en Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) a ports deguts (ports a pagar per L’Aurora – Grup de Suport), ni cap material que prèviament no haja passat pel procés abans descrit.

Qualsevol material que es reba en Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) i que no complisca aquestes condicions, bé per ser a ports deguts o pagats serà retornar al seu remitent, no fent-se càrrec Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) de les despeses i/o perjudicis que poguera ocasionar al client.

AVISOS I REVISIONS

Si té qualsevol dubte en relació amb la privacitat de l’Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport), li preguem que ens envie un correu electrònic detallant la seua consulta i nosaltres tractarem de resoldre-la a info@aurorasuport.org (Crear tenda@aurorasuport.org)?

L’Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) podrà modificar i actualitzar la seua Política de Privacitat en qualsevol moment sense previ avís. Per favor, comprove sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat, Política de Galetes i dels Terminis i condicions d’ús per a estar informat en tot moment del contingut que es recopila mitjançant la Web, com l’utilitzem i les circumstàncies baix les quals podran revelar-se a tercers. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que estiguen vigents en el moment en què accedisca a la Web, per la qual cosa deurà llegir periòdicament el present document. Per a facilitar el control de l’última versió, al peu del document s’indica la data d’actualització d’aquest.

L’USUARI ACCEPTA EXPRESSAMENT, PER LA UTILITZACIÓ D’AQUEST SITE, EL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ RECAVADA EN LA FORMA I AMB ELS OBJECTIUS ANTERIORMENT MENCIONATS.

I de la mateixa manera reconeix la possibilitat de rebutjar el tractament de les dades o informació, rebutjant l’ús de les galetes mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal finalitat en el seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de Galetes en el seu navegador pot no permetre-li l’ús ple de totes les funcionalitats del Website.

JURISDICCIÓ

La relació entre el client i l’Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia, les parts se sotmeten de forma expressa a la jurisdicció ordinària dels tribunals de Vila-real, complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. L’Associació Grup de Suport L’Aurora de Borriana (L’Aurora – Grup de Suport) té el seu domicili en Borriana, a la província de Castelló (Espanya).